Thai Language Center : The First Thai Language Institution in the San Francisco Bay Area
Thai Language Center : The First Thai language institution in the San Francisco Bay Area

 


   เทคนิคการแปล (Translation Technique)
                                                               
โดย ศนินุช สวัสดิโกศล “P. Moral”

     1. อ่านจับใจความบทความที่จะแปลก่อนคร่าวๆ
     2. เริ่มแปลจากบรรทัดแรก โดยเลือกใช้คำศัพท์ตามระดับของภาษาที่สมควร เช่น Eat = กิน ทาน รับประทาน ฉัน เสวย บริโภค สวาปาม โซ้ย ยัด งาบ....
     3. ควรเป็นคนที่เปิดใจรับวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา เพื่อที่จะได้เข้าถึงภาษาที่แปล
     4. จดคำศัพท์ที่ใช้ในการแปลแต่ละคำ ในกรณีที่มีคำศัพท์คำนั้นๆในบทความที่จะต้องอ้างถึง เพราะในการแปลที่ดีจะต้องใช้คำๆเดิมที่เคยแปลให้เหมือนกันตั้งแต่ต้นจนจบ
     5. คำสรรพนามซับซ้อนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนให้เหมาะสม
     6. คำสำนวน หรือโวหารเปรียบเทียบนั้น ห้ามแปลตรงคำศัพท์ ให้แปลตามความหมาย
     7. ถ้าพบคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจให้ใช้ Dictionary แต่บางครั้งก็ไม่สามารถใช้ความหมายตรงๆได้
     8. การแปลที่ดีจะต้องคงความหมายเดิมและต้องรักษามาตรฐานอย่างน้อย 80%
     9. ห้ามต่อเติม หรือใส่ความคิดของตนเองเข้าไปในการแปล
     10. อ่านงานที่แปลเพื่อทบทวนให้แน่ใจว่าภาษาไม่มีการสะดุดและเข้าใจง่าย
     11. ควรมีผู้ช่วยอ่านทบทวนอีกคนหนึ่ง จะเป็นการดีมาก ถ้าคนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแปล

 

<< Back
Copyright . 1994 - 2008 All Rights Reserved by Thai Language Center, San Francisco